Regulamin serwisu Kupony Żbik

Administratorem Serwisu Kupony Żbik  jest Spółką działającą pod firmą Listonic Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, przy ulicy  S. Żeromskiego 46 4/21 90-626 Łódź, wpisana przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi do KRS pod numerem 0000326899.

Niniejszy regulamin dalej zwany jest Regulaminem.

I.Definicje

Ilekroć w Regulaminie jest użyte pojęcie:

Listonic Należy przez to rozumieć Spółkę działającą pod firmą Listonic Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, przy ulicy  S. Żeromskiego 46 4/21 90-626 Łódź, wpisana przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi do KRS pod numerem 0000326899 
Kupon lub warunkowe prawo do otrzymania premii pieniężne Należy przez to rozumieć uzyskanie warunkowego uprawnienia do otrzymania premii pieniężnej przyznawanej przez Listonic, po ziszczeniu się warunków wskazanych w niniejszym Regulaminie, które następuje na skutek złożenia oświadczenia o nabyciu tego uprawnienia drogą elektroniczną za pomocą narzędzi udostępnionych przez Listonic, w sposób określony w niniejszym Regulaminie .
Użytkownik Należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która może zostać konsumentem towarów, których nabycie w celu niezwiązanym z prowadzoną działalnością gospodarczą uprawnia do otrzymania premii pieniężnej, która dokonała rejestracji w Serwisie Kuponowym, na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie.
Rejestracja  Należy przez to rozumieć przypisanie przez Listonic osobie fizycznej, adresu e mail oraz hasła, na żądanie tej osoby fizycznej, która takie dane podaje, złożone Listonic za pośrednictwem narzędzia umieszczonego w aplikacji „Kupony Listonic” albo na stronie internetowej kuponu w domenie kuponyzbik.pl 
 Konto  Należy przez to rozumieć prowadzoną przez Listonic ewidencję nabycia i utraty uprawnień opisanych w niniejszym Regulaminie dla Użytkownika identyfikowanego poprzez adres e mail i hasło podane w procesie rejestracji, bądź dla urządzenia, na którym zainstalowano Aplikację ”Kupony Żbik”.
Nabycie uprawnienia do otrzymania premii pieniężnej  Należy przez to rozumieć ziszczenie się warunku nabycia uprawnienia do otrzymania premii pieniężnej w postaci dokonania przez Użytkownika zakupów towarów  o specyfikacji wskazanej przez Listonic, oferowanych w obrocie konsumenckim  do sprzedaży przez  podmiot wskazany przez Listonic, pod  wskazanym przez Listonic  znakiem lub marką, w ilości lub wartości wskazanych przez Listonic, opisanych w aplikacji „Kupony Żbik” utrzymywanej przez Listonic oraz na stronach internetowych pod adresami w domenie kuponyzbik.pl, utrzymywanych przez Listonic, które następuje na skutek złożenia oświadczenia o nabyciu tego uprawnienia drogą elektroniczną za pomocą narzędzi udostępnionych przez Listonic, w sposób określony w niniejszym Regulaminie, potwierdzonego zdjęciem paragonu kasowego/faktury przekazanego przez Użytkownika Listonic, na zasadach opisanych w treści niniejszego Regulaminu. Jeśli nabycie kuponu następuje przy użyciu Aplikacji „Kupony Żbik”, dodatkowym warunkiem nabycia prawa do otrzymania premii pieniężnej, oprócz wskazanego w zdaniu poprzednim, jest zaewidencjonowanie na koncie Użytkownika na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, uprawnień zapisanych na koncie przypisanym do urządzenia, na którym zainstalowano Aplikację „Kupony Żbik”. 
Premia pieniężna  Należy przez to rozumieć wysokość premii pieniężnej otrzymywanej przez Użytkownika, na skutek ziszczenia się warunku nabycia uprawnienia do otrzymania premii pieniężnej, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
Lista kuponów  Należy przez to rozumieć wskazaną w aplikacji „Kupony  Żbik” utrzymywanej przez Listonic,  listę, która zawiera opisy kuponów.
Opis kuponu  Należy przez to rozumieć wskazanie wysokości premii pieniężnej oraz opis warunków, których ziszczenie się spowoduje nabycie przez Użytkownika uprawniania do otrzymania premii pieniężnej poprzez wskazanie towarów, oferowanych w obrocie konsumenckim  do sprzedaży przez  podmiot wskazany przez Listonic, pod  wskazanym przez Listonic  znakiem lub marką, w ilości lub wartości wskazanych przez Listonic.
Dni robocze Należy przez to rozumieć dni powszednie tj. poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
Dni bez określenia robocze  Należy przez to rozumieć dni kalendarzowe.
Urządzenie  Należy przez to rozumieć urządzenie mobilne (w tym telefony i tablety) z systemami Android i iOS, na których zainstalowano Aplikację „Kupony Żbik” 

II. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem") określa szczegółowe warunki świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem witryny internetowej kuponyzbik.pl, a także za pośrednictwem Aplikacji ”Kupony Żbik”, instalowanej na urządzeniach (w tym telefonach i tabletach) z systemami Android i iOS zwanym dalej „Serwisem", którą obsługuje i zarządza Listonic Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, przy ulicy, S. Żeromskiego 46 4/21 90-626 Łódź, wpisana przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi do KRS pod numerem 0000326899, zwana dalej Listonic lub Administratorem.
 2. Każdy Użytkownik oraz osoba korzystająca z Aplikacji „Kupony Żbik” zobowiązani są do przestrzegania postanowień Regulaminu. W każdym przypadku, przed skorzystaniem z usług zaoferowanych w Serwisie, Użytkownik oraz osoba korzystająca z Aplikacji „Kupony Żbik”  powinien zapoznać się z treścią Regulaminu, a następnie potwierdzić ten fakt i akceptację postanowień Regulaminu.

III. Opis świadczonych usług

 1. Listonic zobowiązuje się świadczyć na rzecz Użytkowników i osób korzystających z Aplikacji „Kupony Żbik” usługi polegające na:
  1. umożliwieniu wykorzystania funkcjonalności Aplikacji „Kupony Żbik”, do nabycia warunkowego prawa do otrzymania premii pieniężnej, ewidencjonowania nabytych uprawnień dla konta przypisanego do urządzenia, na którym zainstalowano w/w aplikację, do dokonania rejestracji i zaewidencjonowania uprawnień przypisanych dla konta przypisanego do urządzenia, na który zainstalowano  w/w aplikację, dla konta prowadzonego dla Użytkownika, 
  2. umożliwianiu osobom fizycznym nabywającym towary oferowane w sprzedaży konsumenckiej w celu niezwiązanym z prowadzoną działalnością gospodarczą, w tym osobom korzystającym z Aplikacji „Kupony Żbik” zostania Użytkownikiem Serwisu,
  3. umożliwianiu Użytkownikom nabycia uprawnień do otrzymania premii pieniężnej pod warunkiem dokonania zakupów towarów określonego rodzaju, oferowanych przez określonego producenta w określonej ilości lub wartości, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, do dnia w którym Listonic zaprzestanie świadczenia usług określonych niniejszym Regulaminem,
  4. rejestracji i ewidencji uprawnień określonych niniejszym Regulaminem rozumianych jako przypisanie ich, kontom założonym przez Użytkowników, w tym także ewidencjonowanie utraty tych praw,
  5. umożliwieniu Użytkownikom wykazania nabycia uprawnienia do otrzymania premii pieniężnej,
  6. rzetelnej oceny czy zostały spełnione warunki pozwalające na przyznanie premii pieniężnej na zadach określonych w niniejszym Regulaminie,
  7. wypłacie Użytkownikom premii pieniężnej,
  8. administrowaniu danymi osobowymi Użytkowników w celu realizacji usług opisanych niniejszym regulaminem,
  9. wykonaniu obowiązków płatnika danin publicznych, związanych z wypłatą premii pieniężnej, jeśli taki obowiązek jest, bądź zostanie nałożony na Listonic przepisami prawa.
 2. Zostanie Użytkownikiem.
  1. Użytkownikiem można zostać wyłącznie  poprzez rejestrację, zgodnie z definicją wskazaną w punkcie I podpunkcie 4 niniejszego Regulaminu, za pośrednictwem narzędzi udostępnionych na stronie internetowej kuponyzbik.pl, bądź za pośrednictwem Aplikacji „Kupony Żbik”. Po dokonaniu rejestracji Listonic utworzy dla Użytkownika definiowanego dla Listonic jedynie poprzez podany przez niego adres e mail i hasło, konto na którym będzie ewidencjonował nabycie bądź utratę uprawnień przewidzianych niniejszym Regulaminem.
  2. Listonic nie wymaga przy dokonywaniu procesu rejestracji podawania danych osobowych, jednak zwrócić należy uwagę, iż samo brzmienie adresu e mail może zawierać dane identyfikujące Użytkownika.
  3. Każdy Użytkownik może mieć wyłącznie tylko jedno konto, co oznacza, iż może on jedynie raz dokonać rejestracji podając jeden adres e mail. Założenie przez Użytkownika więcej niż jednego konta uprawnia Listonic do zaprzestania świadczenia usług na rzecz takiego Użytkownika. 
  4. Listonic wymaga przekazania danych osobowych dopiero po przyznaniu uprawnienia do otrzymania premii pieniężnej, niezbędnych do realizacji tego uprawnienia oraz wykonania obowiązków płatnika danin publicznych. Użytkownik zobowiązany jest do podania prawdziwych danych osobowych.
  5. Listonic nie jest zobowiązany do badania czy osoba ujawniona w procesie zbierania danych osobowych niezbędnych do wypłaty premii pieniężnej jest tą samą osobą, która wyraziła wolę stania  się Użytkownikiem w sposób wskazany w punkcie a, poprzez podanie adresu e mail przy dokonywaniu rejestracji.
  6. Użytkownikiem może być wyłącznie osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Listonic nie wykona swoich zobowiązań wobec osób nie mających pełnej zdolności do czynności prawnych.
 3. Nabycie warunkowego uprawnienia do otrzymania premii pieniężnej:
  1. Użytkownik, który dokonał procesu rejestracji może nabyć to uprawnienie poprzez kliknięcie przycisku na stronie internetowej kuponu utrzymywanej przez Listonic pod adresem kuponyzbik.pl. Po kliknięciu Listonic zarejestruje nabycie warunkowego uprawnienia do otrzymania premii pieniężnej dla konta prowadzonego dla Użytkownika.
  2. Podmiot, który zainstalował Aplikację „Kupony Żbik” na swoim urządzeniu może nabyć kupon przy użyciu tej Aplikacji, dokonując wyboru nabywanego kuponu poprzez kliknięcie odpowiedniego miejsca. Po kliknięciu Listonic zarejestruje nabycie warunkowego uprawnienia do otrzymania premii pieniężnej dla konta prowadzonego dla urządzenia, na którym zainstalowano aplikację.
 4. Niedopuszczalne jest zbycie warunkowego uprawnienia do warunkowego nabycia premii pieniężnej. Niedopuszczalne jest zbycie uprawnienia do otrzymania premii pieniężnej po jego nabyciu.
 5. Ewidencja kuponów.
  1. Listonic będzie prowadził ewidencję warunkowych uprawnień do nabycia premii pieniężnej w dwojaki sposób. Po pierwsze, w przypadku nabycia uprawnień do otrzymania premii pieniężnej przez Użytkownika, w sposób określony w punkcie III podpunkcie 3 litera a niniejszego Regulaminu, Listonic będzie prowadził w/w ewidencję dla konta przypisanego Użytkownikowi, który nabył te uprawnienia. Po drugie, w przypadku nabycia uprawnień do otrzymania premii pieniężnej przez osobę korzystającą z Aplikacji „Kupony Żbik”, w sposób określony w punkcie III podpunkcie 3 litera b niniejszego Regulaminu, nawet jeśli ta osoba nie jest Użytkownikiem, Listonic będzie prowadził w/w ewidencję dla konta przypisanego urządzeniu, na którym zapisano Aplikację „Kupony Żbik”, którym posłużono się do nabycia tych uprawnień.
  2. Listonic przyzna premię pieniężną wyłącznie w odniesieniu do uprawnień za ewidencjonowanych na kontach Użytkowników. Zatem jeśli kupon został nabyty w sposób określony w punkcie III podpunkcie 3 litera b niniejszego Regulaminu, osobie, która go nabyła, prawo do otrzymania premii pieniężnej zostanie przyznane wyłącznie wtedy, jeśli osoba ta, za pomocą urządzenia na którym zainstalowano Aplikację „Kupony Żbik”, którym posłużono się do nabycia kuponów, złoży Listonic, żądanie  zewidencjonowania na koncie prowadzonym dla Użytkownika, uprawnień do warunkowego nabycia premii pieniężnej, które zostały zapisane na koncie przypisanym do urządzenia, na którym zainstalowano w/w Aplikację,  i wykreślenia tych uprawnień z ewidencji na koncie przypisanym do urządzenia, na którym zainstalowano Aplikację „Kupony Żbik” z zachowaniem terminu, o którym mowa w punkcie III podpunkcie 6 literze b  niniejszego Regulaminu.
  3. Ponadto jeśli kupon został nabyty w sposób określony w punkcie III podpunkcie 3 litera b niniejszego Regulaminu, a osoba która nabyła warunkowe uprawnienie do otrzymania premii pieniężnej w ten sposób, nie będzie Użytkownikiem w chwili takiego nabycia, przed wykonaniem obowiązku wskazanego w punkcie litera b niniejszego podpunktu, osoba ta powinna dokonać rejestracji przy użyciu Aplikacji „Kupony Żbik”, posługując się urządzeniem, przy pomocy którego nabyto to warunkowe uprawnienie.
 6. Nabycie uprawnienia do premii pieniężnej
  1. Z zastrzeżeniem postanowienia zawartego pod literą b niniejszego podpunktu, Użytkownik nabędzie uprawnienie do otrzymania premii pieniężnej jeśli w terminie w terminie 7 dni, licząc od dnia nabycia kuponu, dokona  zakupu towarów zgodnie z treścią opisu kuponu, zawartego na liście kuponów, oraz prześle w ciągu kolejnych 7 dni licząc od dnia nabycia tych towarów - do Listonic zdjęcia paragonu/paragonów/faktury/faktur w dokumentujących nabycie towarów zgodnie z treścią opisu kuponu,
  2. Termin 7 dni nie tyczy się kuponów gdzie w szczegółach kuponu został wskazany inny termin przesłania zdjęcia paragonu/paragonów/faktury/faktur dokumentujących nabycie towarów zgodnie z treścią opisu kuponu
  3. Zwłaszcza w przypadku kampanii Oral-B odbywającej się w pierwszej połowie 2017r gdzie okres na przesłanie zdjęcia paragonu/paragonów/faktury/faktur dokumentujących nabycie towarów zgodnie z treścią opisu kuponu wynosi maksymalnie 3 dni
  4. Jeśli nabycia warunkowego uprawnienia do otrzymania premii pieniężnej przez Użytkownika, nastąpiło w sposób określony w punkcie III podpunkcie 3 litera b niniejszego Regulaminu, podmiot, który nabył kupon, nabędzie prawo do otrzymania premii pieniężnej jeśli:
  5. - dokona zakupu towarów  zgodnie z treścią opisu kuponu, w terminie w terminie 7 dni, licząc od dnia nabycia kuponu,
  6. - złoży żądanie, o którym mowa w punkcie III podpunkcie 5 litera b niniejszego Regulaminu nie później niż w terminie 7 dni licząc od dnia nabycia tych towarów, a jeśli nie jest Użytkownikiem to w tym czasie dokona rejestracji,
  7. - prześle w ciągu kolejnych 7 dni licząc od dnia nabycia tych towarów - do Listonic zdjęcia paragonu/paragonów/faktury/faktur w dokumentujących nabycie towarów zgodnie z treścią opisu kuponu
  8. Bezskuteczny upływ wyżej wskazanych terminów skutkuje utratą prawa do premii pieniężnej,
  9. Przyznanie premii pieniężnej może nastąpić wyłącznie w wypadku, gdy treść zdjęcia/zdjęć zawierających paragon/paragony/fakturę/faktury przedłożonych Listonic będzie jednoznacznie wskazywać na spełnienie warunku uprawniającego do nabycia premii pieniężnej, zawartego w opisie kuponu. Nieumieszczenie przez sprzedawcę na paragonie/fakturze danych potwierdzających dokonanie zakupów towarów, zgodnie z treścią opisu kuponu, bądź też stwierdzenie, iż zdjęcie paragonu/faktury jest na tyle nieczytelne, że nie pozwala na sprawdzenie czy warunki zawarte w opisie kuponu się ziściły, skutkuje tym, iż uprawnienie do otrzymania premii nie powstaje,
  10. Listonic zobowiązuje się do udzielenia odpowiedzi na żądanie przyznania prawa do otrzymania premii pieniężnej w terminie 2 dni roboczych licząc od dnia, otrzymania żądania. Odpowiadając Listonic może:
  11. - albo odmówić prawa do przyznania premii pieniężnej , jeśli brak jest podstaw do jej wypłaty,
  12. - albo wezwać Użytkownika do uzupełnienia swojego żądania jeśli załączone dokumenty nie pozwalają na jego merytoryczną weryfikację, w szczególności ze względu na słabą jakość zdjęcia zawierającego paragon/paragony/faktury/fakturę nie pozwalających na ustalenie jego treści w terminie 5 dni licząc od dnia otrzymania wezwania,
  13. - albo przyznać prawo do otrzymania premii pieniężnej.
  14. Odmowa przyznania prawa do otrzymania premii pieniężnej, bądź wezwanie do uzupełnienia żądania do jej wypłaty powinny być uzasadnione.
  15. Bezskuteczny upływ terminu do uzupełnienia żądania do wypłaty premii pieniężnej skutkuje utratą  prawa do otrzymania premii pieniężnej.
  16. Jeśli użytkownik uzupełni swoje żądania wypłaty premii pieniężnej z zachowaniem terminu, Listonic udzieli ponownej odpowiedzi na żądanie przyznania prawa do wypłaty premii pieniężnej w terminie 2 dni roboczych, licząc od dnia otrzymania wiadomości o jej uzupełnieniu. Odpowiadając Listonic udzieli odpowiedzi jak w punkcie e. W przypadku wystosowania ponownego żądania do wypłaty premii pieniężnej, zasady wskazane w zdaniu poprzednim mają odpowiednie zastosowanie.
  17. Użytkownikowi przysługuje uprawnienie do złożenia reklamacji w przypadku odmowy przyznania premii, bądź utraty prawa do żądania do wypłaty premii pieniężnej skutkuje utratą  prawa do otrzymania premii pieniężnej ze względu na bezskuteczny upływ terminu do jego uzupełnienia w terminie 7 dni licząc od dnia otrzymania od Listonic oświadczenia o odmowie przyznania  prawa do otrzymania premii pieniężnej, bądź 7 dni licząc od ostatniego dnia terminu do przesłania paragonu/paragonów/faktury/faktur stwierdzających spełnienie warunku do nabycia premii pieniężnej bądź 7 dni licząc od ostatniego dnia terminu do uzupełnienia żądania  wypłaty premii pieniężnej.
  18. Listonic rozstrzygnie reklamację w terminie 5 dni roboczych licząc od jej otrzymania, podtrzymując swoje stanowisko co do odmowy przyznania premii bądź co do utraty premii, bądź przyznając premię, bądź przyznając premię w innej wysokości niż pierwotnie przyznana. W przypadku podtrzymania stanowiska przez Listonic Użytkownikowi przysługuje prawo wystąpienia na drogę sądową.
 7. Wypłata premii pieniężnej.
  1. Składając oświadczenie o przyznaniu premii, Listonic poprosi Użytkownika o wskazanie następujących danych osobowych niezbędnych między innymi do wykonania przez niego swoich zobowiązań: imienia i nazwiska, płci, a także numeru rachunku bankowego, na który winna być przelana premia pieniężna, bądź innych danych niezbędnych do wypełnienia obowiązków płatnika danin publicznych, których obowiązek zapłaty wynika z wypłacenia premii pieniężnej, o których podanie wystąpi Listonic.
  2. Premia pieniężna nie zostanie wypłacona przed złożeniem przez Użytkownika Listonic informacji wskazanych pod literą a niniejszego paragrafu. Niezłożenie informacji wymienionych pod literą a do dnia zaprzestania przez Listonic świadczenia usług skutkuje utratą prawa do otrzymania premii pieniężnej.
  3. Jeśli Użytkownik wskazał informacje wymienione pod literą a niniejszego podpunktu Listonic wcześniej w związku z wcześniejszym otrzymaniem premii pieniężnej z innego tytułu, tj. ze względu na wcześniejsze nabycie innego warunkowego uprawnienia do otrzymania premii pieniężnej, użytkownik powinien przed wypłaceniem premii pieniężnej potwierdzić te informacje, bądź wskazać aktualne informacje.
  4. Premia pieniężna zostanie wypłacona Użytkownikowi nie później niż 7 dni, licząc od dnia otrzymania informacji, o których mowa pod postanowieniami litery a i c, bądź potwierdzenia tych informacji zgodnie z literą c.
  5. Użytkownikowi przysługuje uprawnienie do żądania zawieszenia uprawnienia do otrzymania premii pieniężnej na okres do końca roku rozpoczynającego się po dniu, w którym Użytkownik złożył takie żądanie. Uprawnienie to jest realizowane przez złożenie stosownego oświadczenia Listonic, które może być złożone nie wcześniej niż po wskazaniu informacji wymienionych pod literą a, bądź też ich potwierdzeniu zgodnie z literą c. Premia pieniężna zostanie wypłacona na rachunek bankowy Użytkownika, o którym Użytkownik poinformował na zasadach wskazanych w zdaniu poprzednim, niezwłocznie po upływie wyżej wskazanego terminu, nie później niż 7 dni po jego upływie.
 8. Komunikacja między Listonic a Użytkownikiem.
  1. Do chwili podania informacji wskazanych w postanowieniu punktu III podpunktu 6 literze a niniejszego Regulaminu, wszelka korespondencja w tym wszelkie oświadczenia składane przez Użytkowników Systemu kuponowego „Kupony Żbik”, mogą być składane na następujący adres e mail: adres email, przy czym za doręczone Listonic, należy uznać korespondencję wysłaną albo z adresu e mail, wskazanego w procesie rejestracji, Za dostarczoną korespondencję uważa się też wiadomości wysłane przy pomocy systemu komunikacji z obsługą w aplikacji Systemu kuponowego „Kupony Żbik”.
  2. Po podaniu informacji wskazanych w postanowieniu punktu III podpunktu 7 literze a, wszelka korespondencja w tym wszelkie oświadczenia składane przez Użytkowników Listonic, mogą być również składane na adres podany w nagłówku niniejszego Regulaminu.
  3. Listonic będzie wysłał swoją korespondencję z adresów e mail wskazanych pod literą a, oraz innych adresów email w domenie kuponyzbik.pl, na adresy e mail wskazane w procesie rejestracji, bądź wykorzystując mechanizmy komunikacji dostępne w aplikacji kuponowej
  4. Po powzięciu informacji o imieniu, nazwisku i adresie zamieszkania Użytkownika, Listonic może wysłać korespondencję za pośrednictwem operatora pocztowego przesyłką poleconą w rozumieniu przepisów ustawy Prawo pocztowe.

IV. Wymagania sprzętowe

 1. Świadczenie usług dla Użytkowników będzie możliwe o ile będą spełnione przez Użytkownika  wskazane następujące wymagania techniczne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Administrator:
  1. urządzenie zdolne do połączenia z siecią Internet;
  2. urządzenie posiadające przeglądarkę internetową Google Chrome w wersji 36 lub nowszej.
 2. Świadczenie usług przez Administratora przy użyciu Aplikacji „Kupony Żbik” będzie możliwe, o ile użytkownik będzie się posługiwał następującym sprzętem:
  1. urządzenie zdolne do połączenia z siecią Internet;
  2. urządzenie z systemem operacyjnym Android  w wersji 2.3 lub nowszej lub iOS 7;
  3. urządzenie wyposażone w aparat fotograficzny pozwalający na robienie czytelnych zdjęć paragonów./faktur

V. Odpowiedzialność Administratora i Użytkownika

 1. Użytkownik zobowiązuje się do nieprzesyłania treści bezprawnych, w szczególności naruszających prawnie chronione interesy Administratora oraz podmiotów trzecich,  sprzecznych z zasadami współżycia społecznego, wulgarnych i obraźliwych treści w profilu użytkownika i na listach zakupów, a także sprzecznych z Regulaminem, a także naruszających powszechnie obowiązujące przepisy prawa na terenie kraju.
 2. Użytkownik za działania osób, które posługiwały się jego adresem e mail oraz hasłem dostępu podanymi w procesie rejestracji, ponosi odpowiedzialność jak za własne działania. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z korzystania przez Użytkownika z narzędzi udostępnianych przez Administratora, służących zapisywaniu i przechowywaniu przez Użytkownika informacji, w tym - za szkody wynikające z wykorzystania tych narzędzi przez osoby trzecie. Osoba używająca Aplikacji „Kupony Żbik”, ponosi odpowiedzialność za działania osób,  które posługiwały się należącym do niego urządzeniem, na którym zainstalowano Aplikację  „Kupony Żbik”.
 3. W Serwisie mogą znajdować się linki do zewnętrznych stron internetowych. Administrator nie bierze odpowiedzialności za zawartość zalinkowanych stron internetowych znajdujących się w obrębie Serwisu, stron osób trzecich będących wynikiem wyszukiwania oraz reklam osób trzecich, i nie formułuje żadnych oświadczeń dotyczących ich zawartości czy dokładności. Użytkownik korzysta ze stron zewnętrznych na własne ryzyko, zgodnie z warunkami korzystania z tych stron. Administrator nie promuje żadnego produktu reklamowanego w Serwisie.
 4. Zasady umieszczania, eksponowania i usuwania materiałów reklamowych w zakresie nie wskazanym niniejszym regulaminie określa umowa zawarta między Administratorem i reklamodawcą.
 5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za działania i zaniechania, a także za niewykonanie bądź nienależyte wykonanie umów, jakie Użytkownik, bądź osoba używająca Aplikacji „Kupony Żbik” zawarł, lub zawrze, z podmiotami, których reklamy są umieszczone na stronach Serwisu, czy to przez Użytkownika, czy to osoby które posłużyły się jego adresem e mail i hasłem dostępu urządzeniem, na którym zainstalowano Aplikację „Kupony Żbik”
 6. Administrator w najszerszym możliwym zakresie dozwolonym obowiązującymi przepisami prawa, nie daje gwarancji przydatności treści zawartych w Serwisie przez inne podmioty w tym poprzez umieszczenie linków do innych stron, w szczególności Administrator nie składa żadnych oświadczeń i gwarancji w odniesieniu do dokładności, rzetelności, kompletności, stosowności i aktualności tych treści, znaków graficznych, odnośników lub komunikatów zamieszczanych w Serwisie lub przekazywanych za pośrednictwem Serwisu, jak również przestrzegania przez dostawców treści regulacji prawnych.
 7. Administrator ponosi odpowiedzialność za wykonanie usług wskazanych w punkcie III niniejszego Regulaminu oraz za przestrzeganie przepisów prawa.
 8. Zasady udzielanie licencji na korzystanie z Aplikacji „Kupony Żbik” są zawarte na stronach:

VI. Ochrona Danych Osobowych oraz przetwarzanie informacji o Użytkowniku nie będących danymi osobowymi

 1. W związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu, Użytkownicy przekazują Administratorowi dane osobowe. Administrator Serwisu jest administratorem danych osobowych. Dane Administratora Serwisu są podane w niniejszym Regulaminie w punkcie 1. Akceptując niniejszy Regulamin Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Administratora jego niżej wyspecyfikowanych rodzajów danych osobowych przekazanych przez Użytkownika w sytuacjach opisanych poniżej, w zbiorze danych Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz niniejszym Regulaminem w celu prawidłowej realizacji usług opisanych w niniejszym Regulaminie, jak również w celach operacyjnych i statystycznych związanych z prowadzeniem serwisu, a także w celach marketingowych. Użytkownik ma prawo dostępu do treści jego danych oraz ich poprawiania, oraz żądania ich usunięcia ze zbioru danych osobowych. Akceptując niniejszy Regulamin Użytkownik wyraża ponadto zgodę na otrzymywanie informacji handlowej od Administratora środkami komunikacji elektronicznej. Administrator zbiera następujące dane osobowe w następujący sposób. W trakcie trwania procesu rejestracji Użytkownik przekazuje Administratorowi adres e mail, które brzmienie może mieć charakter danej osobowej, jeśli  pozwala na identyfikację Użytkownika, a ponadto Użytkownik przekazuje Administratorowi dane osobowe wskazane postanowieniu punktu III podpunktu 7 litera a niniejszego Regulaminu. Przekazanie danych osobowych wskazanych w zdaniu poprzednim jest niezbędne do wykonania usług przewidzianych niniejszym Regulaminem przez Administratora. Dane osobowe przetwarzane są przez Administratora wyłącznie po jednoznacznym udzieleniu przez Użytkownika zgody na przetwarzanie jego danych osobowych i tylko w zakresie określonym w danym formularzu zgody, który pokrywa się dokładnie z niniejszym zapisem Regulaminu. Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak bez ich przekazania Administrator nie będzie mógł wykonać usług opisanych w niniejszym Regulaminie. Administrator nie udostępnia danych osobowych Użytkowników innym podmiotom, poza przypadkami, kiedy taki obowiązek zostanie na niego nałożony przepisami prawa powszechnie obowiązującego.
 2. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że wszelkie informacje wysyłane za pomocą poczty elektronicznej oraz innych form transmisji poprzez sieć Internet nie mają charakteru poufnego i mogą być narażone na ingerencję osób trzecich.
 3. Adres email wskazany przez Użytkownika podczas rejestracji nowego konta w formularzu rejestracyjnym będzie wykorzystany tylko i wyłącznie do:
 4. Adres nie będzie udostępniany innym podmiotom i nie będzie wykorzystywany do wysyłania informacji handlowych podmiotów innych niż Administrator. 
 5. Użytkownik przyjmuje również do wiadomości, iż Serwis może zawierać odnośniki do innych stron internetowych, znajdujących się poza kontrolą Administratora, do których niniejsze zasady ochrony danych osobowych nie mają zastosowania. Administrator  nie ponosi odpowiedzialności za zachowanie poufności informacji przez zewnętrzne strony internetowe. Administrator dołoży starań, aby wyraźnie zaznaczyć moment, w którym Użytkownik opuszcza Serwis i przechodzi do zewnętrznych witryn poprzez żądanie kliknięcia w link lub poprzez wyświetlenie odpowiedniego komunikatu.
 6. Sponsorzy lub podmioty reklamujące się za pośrednictwem Serwisu mogą stosować własne pliki cookie, sygnały nawigacyjne oraz inne internetowe techniki monitorowania w odniesieniu do banerów reklamowych zamieszczanych w Serwisie, wiadomościach e-mail, informacyjnych przesyłanych Użytkownikom przez Administratora. Niektórzy reklamodawcy zlecają obsługę i monitorowanie reakcji użytkowników na reklamy innym spółkom. Spółki te („Serwery Reklam") mogą również wykorzystywać pliki cookie i sygnały nawigacyjne w celu gromadzenia informacji niebędących danymi osobowymi pochodzących z Serwisu. W niektórych sytuacjach, w celu ułatwienia procesu gromadzenia informacji, Użytkownik może zostać chwilowo skierowany przez przeglądarkę na stronę internetową Serwera Reklam lub innej osoby trzeciej działającej w imieniu sponsorów, partnerów lub reklamodawców, zanim zostanie on skierowany na wybraną przez siebie stronę (np. z powrotem do Witryny, aby wyświetlić reklamę lub na stronę danego reklamodawcy). Proces przekierowania nie będzie widoczny dla Użytkownika.
 7. Administrator nie kontroluje sposobu wykorzystania plików cookie i sygnałów nawigacyjnych przez osoby trzecie, ani tego, w jaki sposób osoby trzecie zarządzają tak zgromadzonymi Informacjami niebędącymi danymi osobowymi. Użytkownik powinien zapoznać się z polityką prywatności przyjętą dla innych stron, które odwiedza lub stron, do których może zostać skierowany z Serwisu. Pozwoli to Użytkownikowi dowiedzieć się w jaki sposób pliki cookie i informacje zgromadzone przy użyciu plików cookie oraz sygnałów nawigacyjnych są wykorzystywane przez te strony. Niektóre Serwery Reklam umożliwiają zabezpieczenie przed gromadzeniem danych Użytkownika przy użyciu plików cookie. W tym celu na każdej z odwiedzanych stron należy wybrać opcję uniemożliwiającą zbieranie danych.
 8. Użytkownik otrzyma zawiadomienie o ewentualnych zmianach zasad ochrony danych osobowych Użytkowników. Istotne zmiany oznaczają wszelkie modyfikacje, które rozszerzają dozwolony zakres przetwarzania danych osobowych. Zmiany te wymagają zgody Użytkownika poprzez wybór opcji Wyrażenia Zgody na zaktualizowanym formularzy zgody.
 9. Administrator gromadzi pewne informacje nie mające charakteru danych osobowych Użytkowników:
 10. W celu skorzystania z uprawnienia użytkownika do poprawienia oraz zmiany swoich danych osobowych, Użytkownik może skorzystać z formularza zmiany tych danych dostępnego w Aplikacji „Kupony Żbik”. W celu usunięcia danych osobowych Użytkownik może wysłać Administratorowi odpowiednie żądanie na adres e mail adres email Usunięcie danych osobowych skutkuje zaprzestaniem świadczenia usług na rzecz Użytkownika – przepis podpunktu 11 ma odpowiednie zastosowanie.
 11. W przypadku zakończenia świadczenia usług określonych niniejszym Regulaminem na rzecz danego Użytkownika, Administrator usunie jego dane osobowe ze zbioru danych osobowych niezwłocznie po uczynieniu zadość wszelkim uprawnieniom nabytym przez Użytkownika wynikającym z niniejszego Regulaminu przed dniem zakończenia świadczenia usług na jego rzecz.

VII. Zakończenie świadczenia Usług

 1. Na żądanie Użytkownika skierowane w każdym czasie do Administratora zaprzestania świadczenia usług określonych niniejszym Regulaminem, Administrator zaprzestanie świadczenia usług poprzez niezwłoczne usuniecie konta Użytkownika. Konto Użytkownika zostanie usunięte po wykonaniu przez Administratora obowiązków wskazanych w podpunkcie 3. Stosunek prawny łączący Administratora i Użytkownika wygasa z upływem dnia usunięcia konta Użytkownika.
 2. Administratorowi przysługuje uprawnienie do zakończenia świadczenia usług określonych niniejszym Regulaminem.
 3. Administrator jednak będzie respektował wszelkie uprawnienia nabyte przez Użytkownika przed zakończeniem świadczenia usług i uczyni im zadość, w szczególności przyznając premię pieniężną, w przypadku ziszczenia się warunków uprawniających do nabycia premii, lub poprzez wypłatę przyznanej premii pieniężnej. Jeśli jednak przyczyną dla jakiej Administrator zakończy świadczenie usług dla Użytkownika będzie dokonanie przez niego wielokrotnej rejestracji, Administrator będzie zwolniony z obowiązku wskazanego w zdaniu poprzednim.

VIII. Postanowienia Końcowe

 1. Administratorowi przysługuje uprawnienie do zmiany treści Regulaminu wyłącznie w sytuacji rozpoczęcia świadczenia nowych usług, bądź udostępnienia nowych funkcjonalności, poprzez wskazanie zasad świadczenia tych nowych usług lub funkcjonalności, jeżeli z Regulaminu będzie wynikać, iż świadczenie usług bądź korzystanie z funkcjonalności będzie zależeć wyłącznie od woli Użytkownika, a także w celu dostosowania Regulaminu do obowiązującego porządku prawnego. Każdorazowa zmiana będzie obwieszczona poprzez opublikowanie regulaminu na stronie https://api.kuponyzbik.pl/contenthtml/terms oraz poinformowanie drogą elektroniczną każdego Użytkownika. W przypadkach nieopisanych w zdaniu poprzednim, a także w przypadku rozpoczęcia świadczenia usług lub udostępniania funkcjonalności odpłatnie, Administrator poinformuje drogą elektroniczną o planowanych zmianach treści Regulaminu z miesięcznym wyprzedzeniem. Zmiana Regulaminu nastąpi z dniem upływu wskazanego w zdaniu poprzednim miesięcznego terminu wypowiedzenia. Użytkownikowi w sytuacji kiedy nie akceptuje nowego brzmienia Regulaminu, przysługuje uprawnienie do rozwiązania stosunku prawnego łączącego go z Administratorem poprzez złożenie przez upływem miesięcznego terminu wejścia w życie nowej treści Regulaminu za pośrednictwem poczty email oświadczenia o treści: "Niniejszym oświadczam, iż nie wyrażam zgody na zmianę brzmienia Regulaminu serwisu Kupony Żbik , wobec czego rozwiązuję stosunek prawny łączący mnie z Państwem jako Administratorem ". W takim przypadku stosunek prawny łączący Użytkownika i Administratora, ulegnie rozwiązaniu z dniem wprowadzenia nowych postanowień Regulaminu. Administrator jednak uczyni zadość wszystkim uprawnieniom Użytkownika, nabytym przez niego przed dnie rozwiązania stosunku prawnego łączącego Administratora z Użytkownikiem. Przepis postanowienia punktu VII podpunktu 3 niniejszego Regulaminu oraz przepis punktu VI podpunkt 11 mają odpowiednie zastosowanie.
 2. W kwestiach w Regulaminie nieuregulowanych, zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego polskiego prawa, w szczególności kodeksu cywilnego oraz ustawy o świadczeniu usług droga elektroniczną.
 3. Niniejszy Regulamin dostępny jest pod adresem https://api.kuponyzbik.pl/contenthtml/terms
 4. Niniejszy Regulamin wiąże Administratora począwszy od dnia 01.09.2014 r.
 5. Regulamin uzupełniający do kuponów Oral-B znajduje się pod adresem: http://kuponyzbik.pl/extra_terms_oral-b
 6. Regulamin uzupełniający do akcji „Testuj Innowacje P&G w Carrefour” znajduje się pod adresem: http://staticad.blob.core.windows.net/content/Regulaminy-Zbik/PG-CRF/regulamin.pdf